Ypatingos vertės miškai – VĮ VMU Rokiškio regioninis padalinys

Pranešimas

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.101 straipsnio 1 dalimi, pranešame apie numatomą žemiau išvardintų valstybės įmonių miškų urėdijų reorganizavimą bei reorganizavimo sąlygų sudarymą.

Reorganizuojamos valstybės įmonės (toliau kartu – Reorganizuojamos valstybės įmonės): Skaityti toliau »

Privačių miškų savininkų dėmesiui

Norime informuoti visus privačių miškų savininkus, kad traukiant ar sandėliuojant medieną VĮ Valstybinių miškų urėdijos teritorijoje būtina raštiškai suderinti su VĮ Valstybinių miškų urėdijos Rokiškio regioniniu padaliniu.

Kontaktinis asmuo:

Prekybos vadybininkas Mantas Zamaliauskas

Tel. nr.: +370 686 94120

Gaisringumo žemėlapis

Kategorijos

Priešgaisrinio budėjimo grafikas 2018 metams

Ypatingos vertės miškai

Ypatingos vertės miškams (YVM) priskiriami oficialiai saugomų teritorijų, kertinių miško buveinių ir kitų ypatingą aplinkosauginę, atskirų ekosistemų ar rūšių išlikimui bei egzistavimui, o taip pat socialinę reikšmę turintys miško plotai, ekosistemos ar pavieniai objektai.

Miškų ūkio veikla šiuose miškuose vykdoma siekiant išsaugoti ar sustiprinti jiems būdingas savybes. Parengtame miškotvarkos projekte numatytos priemonės, užtikrinančios atitinkamų aplinkosauginių savybių išsaugojimą ir/arba stiprinimą prevencinio požiūrio kontekste. Atsakingi miškų urėdijos darbuotojai, siekiant įvertinti priemonių, skirtų užtikrinti bei stiprinti aplinkosaugines savybes, efektyvumą, vykdo kasmetinę šių miškų stebėseną.

VĮ Rokiškio miškų urėdijos valdomuose valstybinės reikšmės miškuose išskirti šie ypatingos vertės miškų plotai:

YVM pavadinimas / kodas* Paskirtis Plotas valstybinės reikšmės miškuose, ha Apsauginės priemonės, veikla
Kertinės miško buveinės (KMB)/ HCV3 Išsaugoti nepažeistus ar sąlyginai nepažeistus miško plotus, sudarant sąlygas ten aptinkamiems nykstantiems, retiems ar pažeidžiamiems organizmams. 362,2 Nevykdoma jokia ūkinė veikla.
Petriošiškio telmologinis draustinis / HCV4 Natūralios nepažeistos Petriošiškio pelkės su Petriošiškio ežeru išsaugojimas. Draustinyje nustatytos Europos Bendrijos svarbos buveinės: Tarpinės pelkės ir liūnai (7140), Pelkėti lapuočių miškai (9080), Pelkiniai miškai (91D0). Nuo 2005 metų VĮ Rokiškio miškų urėdijos miškų urėdo įsakymu draustinis priskirtas pavyzdinių kraštovaizdyje egzistuojančių ekosistemų plotams (PKEEP), tikslu esančias ekosistemas išsaugoti jų natūralioje būklėje. LR Aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-210 (2009.04.22.) draustinis priskirtas vietovėms, atitinkančioms gamtinių buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijus, skirtoms pateikti Europos Komisijai (NATURA 2000 teritorijos). 71,2 Nevykdoma jokia ūkinė veikla.
Suvainiškio telmologinis draustinis / HCV4 Nemunėlio moreninėms lygumoms būdingų aukštapelkių su miškingu apypelkiu komplekso išsaugojimas.Nuo 2005 metų VĮ Rokiškio miškų urėdijos miškų urėdo įsakymu 371,3 ha ploto draustinio dalis priskirta pavyzdinių kraštovaizdyje egzistuojančių ekosistemų plotui (PKEEP), tikslu esančias ekosistemas išsaugoti jų natūralioje būklėje. LR Aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-210 (2009.04.22.) draustinis priskirtas vietovėms, atitinkančioms gamtinių buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijus, skirtoms pateikti Europos Komisijai (NATURA 2000 teritorijos). 832 PKEEP teritorijoje jokia ūkinė veikla nevykdoma. Likusioje draustinio teritorijoje miškų ūkio veikla planuojama sutinkamai su draustinio nuostatais, atitinkamų miškų grupių nuostatomis, Specialiosiomis žemės ir miško naudojimo sąlygomis, pvz.: II miškų grupės miškuose nevykdomi plyni kirtimai, atrankiniai pagrindiniai kirtimai galimi tik gamtinę brandą pasiekusiuose medynuose. Bet kokie miško kirtimai vykdomi tik įšalus gruntui.
Kampuolio hidrografinis draustinis / HCV4 Sėlių aukštumai būdingos rauškios vingiuotos konfigūracijos Kampuolio bei Ilgio ežerų komplekso išsaugojimas. 22,8 Miškų ūkio veikla planuojama sutinkamai su draustinio nuostatais, atitinkamų miškų grupių nuostatomis, Specialiosiomis žemės ir miško naudojimo sąlygomis.
Sartų regioninis parkas / HCV1 Unikalioje dubaklonių sankirtoje susiformavusio Sartų ežero kraštovaizdžio, jo gamtinės ekosistemos bei kultūros paveldo vartybių išsaugimas, jų tvarkymas ir racionalus naudojimas. Dusetų girioje nustatytos Europos Bendrijos svarbos buveinės: 7140 Tarpinės pelkės ir liūnai, 9080 *Pelkėti lapuočių miškai, 91D0 *Pelkiniaimiškai, 6510 Šienaujamos mezofitų pievos, 7220 *Šaltiniai su besiformuojančiais tufais, 9020 * Plačialapių ir mišrūs miškai, 9050 Žolių turtingi eglynai, 91E0 *Aliuviniai miškai. Regioninis parkas apima: 1197,3 Miškų ūkio veikla planuojama atsižvegiant į patvirtintus regioninio parko nuostatus, tvarkymo planus, zonavimo schemas, sutinkamai su atitinkamų miškų grupių nuostatomis, Specialiosiomis žemės ir miško naudojimo sąlygomis. Pvz.: atitinkamose BAST buveinėse (pvz.: 9020 *Plačialapių ir mišrūs miškai, 9010 *Vakarų taiga), galimai nekertant nudžiuvusių medžių, kaupiama negyva mediena. II ir III miškų grupių miškuose nuo kovo 1 d. iki rugpjūčio 1 d. nevykdomi pagrindiniai ir ugdomieji miško kirtimai.
Sartų regioninio parko Paukščių apsaugai svarbi teritorija (PAST) – vapsvaėdžiai (Pernis apivorus), plovinės vištelės (Porzana parva), žvirblinės pelėdos(Glaucidium passerinum),tripirščiai geniai (Picoides tridactylus). LR Vyriausybės nutarimu Nr. 399 (2004.04.08.) vietovė priskirta Lietuvos respublikos teritorijų grupei, kuriose yra paukščių apsaugai svarbių teritorijų (NATURA 2000 teritorijos). Teritorija apima: 1098 Veikla PAST reglamentuojama Bendraisiais buveinių ir paukščių apsaugai svarbių teritorijų nuostatais (LR Vyriausybės 2006 m. balandžio 19 d. nutarimas Nr. 380), atskiroms paukščių rūšims:vapsvaėdžiųplovinių višteliųžvirblinių pelėdų

tripirščių genių

Mielėnų geomorfologinis draustinis 50 Draudžiama plynai kirsti mišką kalvų viršūnėse, 10 laipsnių ir statesniuose šlaituose,
Sartų hidrografinis draustinis 61 1. įrengti naujus naudingųjų iškasenų karjerus;2. tiesinti ir gilinti upių vagas, statyti užtvankas, keisti vandens telkinių kranto linijas;3. sausinti žemę (išskyrus esamo drenažo rekonstravimą);4. statyti statinius ir įrenginius, nesusijusius su draustinio paskirtimi;

5. statyti bei rekonstruoti statinius arba įrenginius, tiesti arba rekonstruoti kelius, vamzdynus, elektros tiekimo ir ryšių linijas, įrengti pažintinius takus, turistines trasas, poilsio ir transporto aikšteles, nesuderinus šių darbų su Aplinkos apsaugos ministerija.

Zalvės upės slėnis – BAST 6210, stepinės pievos. LR Aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-210 (2009.04.22.) teritorija priskirta vietovėms, atitinkančioms gamtinių buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijus, skirtoms pateikti Europos Komisijai (NATURA 2000 teritorijos). 6 1. negali būti eksploatuojamos naudingosios iškasenos;2. negali būti įveisiamas miškas ar sodinami pavieniai medžiai ir krūmai, keičiamos natūralios pievos, įsėjamos kultūrinės žolės, tręšiama, nupjaunami kupstai, suariami ar kitaip keičiami žolynai;3. negali būti keičiamas hidrologinis režimas, tiesinamos upelių vagos, įrengiami tvenkiniai, dambos, polderiai;4. skatinama šienauti, ganyti gyvulius saugomų teritorijų planavimo dokumentuose nustatytu intensyvumu.
Dusetų girios buveinių apsaugai svarbi teritorija (BAST). LR Aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-210 (2009.04.22.) draustinis priskirtas vietovėms, atitinkančioms gamtinių buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijus, skirtoms pateikti Europos Komisijai (NATURA 2000 teritorijos). Teritorija apima: 655 Apsaugos ir veiklos statusą apsprendžia Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 276 patvirtinti Bendrieji Buveinių ar Paukščių apsaugai svarbių teritorijų nuostatai.
Dusetų girios botaninis-zoologinis draustinis 471,6 Plačiau: botaninis-zoologinis draustinis
Vosynos gamtinis rezervatas 197,9 Nevykdoma jokia ūkinė veikla.
Gaidžiabalės samanynės telmologinis draustinis / HCV3 1. Išsaugoti teritorijoje randamas saugomų augalų, gyvūnų, grybų rūšis ir jų buveines, ypač Europos Bendrijos svarbos natūralią buveinę – 7110* aktyvios aukštapelkės.2. Užtikrinti kraštovaizdžio, biologinės įvairovės ir ekologinę pusiausvyrą.3. Vykdyti natūralių buveinių ir saugomų rūšių stebėseną, mokslo tyrimus, kaupti informaciją apie rūšių įvairovę.4. Analizuoti žmogaus veiklos poveikį ekosistemoms.

5. Skleisti biologinės įvairovės išsaugojimo idėjas ir būdus.

161 Draustinio teritorijoje miškų ūkio veikla planuojama sutinkamai su draustinio nuostatais, atitinkamų miškų grupių nuostatomis, Specialiosiomis žemės ir miško naudojimo sąlygomis, pvz.: II miškų grupės miškuose nevykdomi plyni kirtimai. Atrankiniai pagrindiniai kirtimai galimi tik gamtinę brandą pasiekusiuose medynuose. Bet kokie miško kirtimai vykdomi tik įšalus gruntui.
Konstantinavos telmologinis draustinis / HCV3 1. Išsaugoti teritorijoje randamas saugomų augalų, gyvūnų, grybų rūšis ir jų buveines, ypač Europos Bendrijos svarbos natūralią buveinę – 7120* degradavusios aukštapelkės.2. Užtikrinti kraštovaizdžio, biologinės įvairovės ir ekologinę pusiausvyrą.3. Vykdyti natūralių buveinių ir saugomų rūšių stebėseną, mokslo tyrimus, kaupti informaciją apie rūšių įvairovę.4. Analizuoti žmogaus veiklos poveikį ekosistemoms.

5. Skleisti biologinės įvairovės išsaugojimo idėjas ir būdus.

6. Nuo 2005 metų VĮ Rokiškio miškų urėdijos miškų urėdo įsakymu draustinis priskirtas pavyzdinių kraštovaizdyje egzistuojančių ekosistemų plotams (PKEEP), tikslu esančias ekosistemas išsaugoti jų natūralioje būklėje.

69,8 VĮ Rokiškio miškų urėdija nevykdo jokios ūkinės veiklos.
Šaltojos ir Vyžuonos upių slėniai / HCV3 Remiantis Bendraisiais buveinių ir paukščių apsaugai svarbių teritorijų nuostatais (LR Vyriausybės 2006 m. balandžio 19 d. nutarimas Nr. 380)saugomos griežlės (Crex crex) perimvietės. 18,7 Remiantis Bendraisiais buveinių ir paukščių apsaugai svarbių teritorijų nuostatais (LR Vyriausybės 2006 m. balandžio 19 d. nutarimas Nr. 380) saugomos griežlės perimvietės.
Obelių girininkijos 74 kv. 15; 16; 19 skl. “Lukštų versmė” / HCV6 Prie šventa laikomos Lukštų versmės, vyksta tradicinės tautinių mažumų šventės “Petrovka”. Vietovė YVM priskirta konsultuojantis su vietos bendruomenėmis. 1,6 Šiuose sklypuose nevykdomi pagrindiniai miško kirtimai, 16 skl. esanti laukymė laikoma poilsiaviete.
Rokiškio girininkijos 171 kv. 3 skl. partizanų bunkeris ir paminklinis kryžius / HCV6 1941-1953 m. partizaninio judėjimo Lietuvoje metu žuvusiems partizanams atminti atstatytas anuomet susprogdintas partizanų bunkeris ir pastatytas paminklinis kryžius. Vietovė YVM priskirta konsultuojantis su Rokiškio rajono politinių kalinių ir tremtinių skyriumi, Rokiškio rajono savivaldybės paminklosaugos tarnyba. 0,6 Sklype nevykdomi pagrindiniai kirtimai.
Obelių girininkijos 70 kv. 12 geologinis objektas – akmuo riedulys “Ožakmenis” / HCV6 Respublikinės reikšmės Valstybės saugomas gamtos paveldo geologinis objektas – “Ožakmenis”. Jo matmenys – 5,1x3x3,3 m. Vietovė YVM priskirta konsultuojantis su Rokiškio rajono savivaldybės paminklosaugos tarnyba. Miškas tvarkomas teikiant rekreacinį prioritetą.
Obelių girininkijos 140 kv. 16;17 skl. partizanų bunkeris ir paminklinis kryžius / HCV6 Šios 2003 m. atstatytos partizanų žeminės ir išlikę įtvirtinimai mena 1941-1953 m. partizaniniį judėjimą Lietuvoje. 1945 m. liepos 13 d. čia partizanai atrėmė sovietinių stribų ir reguliariosios armijos antpuolį.Žuvusiems partizanams atminti pastatytas paminklinis kryžius. Vietovė YVM priskirta konsultuojantis su Obelių istorijos muziejaus įkūrimo iniciatoriumi, partizanu Andriumi Dručkumi, Rokiškio rajono savivaldybės paminklosaugos tarnyba. 0,7 Sklype nevykdomi pagrindiniai kirtimai.
Rekreaciniai objektai VĮ Rokiškio miškų urėdijos įrengtos ir prižiūrimos trumpalaikio atokvėpio vietos, miško poilsiavietės, stovyklavietės, apžvalgos aikštelės, pažintiniai takai Objektai ir miškai aplink juos prižiūrimi ir tvarkomi rekreaciniu požiūriu, pritaikant juos žmonių poilsiui.
Iš viso ypatingos vertės miškų: 2737,9

 

 

  • HCV1 – miške yra pasaulinės, regioninės ar nacionalinės reikšmės biologinės ivairovės vertybių koncentracijos (pvz. endemizmas, nykstančios rūšys, reliktai);
  • HCV2 – miške yra pasaulinės, regioninės ar nacionalinės reikšmės dideli miškų masyvai, kurie priklauso arba juose yra tvarkymo vienetas, ir kur yra daugelio, jei ne visų, natūraliai egzistuojančių rūšių, esančių natūralaus paplitimo ribose, gyvybingos populiacijos;
  • HCV3 – miškai, kurie yra arba juose yra retos nykstančios ekosistemos;
  • HCV4 – miškai, kurie atlieka svarbias funkcijas kritinėse gamtinėse situacijose (pvz., vandenskyros apsauga, erozijos kontrolė);
  • HCV5 – miškai, kurie svarbūs vietinėms žmonių bendruomenėms (pvz., pragyvenimui, sveikatai) ir/ar svarbūs vietinių bendrijų tradicinės kultūros identiškumui (kultūrinės, ekologinės, ekonominės ar religinės reikšmės teritorijos, nustatytos bendradarbiaujant su tokiomis bendruomenėmis);
  • HCV6 – miškai, kurie svarbūs vietinių žmonių bendruomenių tradiciniam kultūriniam identitetui (bendradarbiaujant su šiomis bendruomenėmis nustatyti plotai, turintys ypatingą kultūrinę, ekologinę, ekonominę ar religinę reikšmę).

Už šių miškų stebėseną ir jų bei juose esančių vertybių apsaugą atsakingi girininkijų, kuriose šie miškai yra, girininkai, o taip pat jų kontrolę atlieka miškų urėdijos darbuotojai.

 

VĮ Rokiškio miškų urėdija kviečia visus suinteresuotus asmenis, aplinkosaugines institucijas, nevyriausybines organizacijas, pavienius gamtininkus, biologus ir vietos gyventojus aktyviai dalyvauti reiškiant nuomonę dėl esamų ypatingos vertės miškų tvarkymo bei naujų vietovių prikyrimo šios kategorijos miškams.

Informacija :

Valstybės įmonė
Valstybinių miškų urėdija Rokiškio regioninis padalinys
Identifikacinis nr. 26
Adresas: Sakališkio g. 2, 42110 Rokiškis
Juridinio asmens kodas - 132340880
PVM mokėtojo kodas LT323408811
Atsiskaitomosios sąskaitos:
AB „Swedbank" LT457300010153812825
Tel. (8 ~ 458) 7 12 21
Faks. (8 ~ 458) 7 10 14
El.paštas:rokiskis@vivmu.lt.
Miškų sertifikavimas

Translate

Archyvai

Prenumeruoti naujienlaiškius

Įveskite el. pašto adresą ir prenumeruokite mūsų naujienas