Ūkinių priemonių projektavimo principai ir apimtys – VĮ VMU Rokiškio regioninis padalinys

Pranešimas

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.101 straipsnio 1 dalimi, pranešame apie numatomą žemiau išvardintų valstybės įmonių miškų urėdijų reorganizavimą bei reorganizavimo sąlygų sudarymą.

Reorganizuojamos valstybės įmonės (toliau kartu – Reorganizuojamos valstybės įmonės): Skaityti toliau »

Privačių miškų savininkų dėmesiui

Norime informuoti visus privačių miškų savininkus, kad traukiant ar sandėliuojant medieną VĮ Valstybinių miškų urėdijos teritorijoje būtina raštiškai suderinti su VĮ Valstybinių miškų urėdijos Rokiškio regioniniu padaliniu.

Kontaktinis asmuo:

Prekybos vadybininkas Mantas Zamaliauskas

Tel. nr.: +370 686 94120

Gaisringumo žemėlapis

Kategorijos

Priešgaisrinio budėjimo grafikas 2018 metams

Ūkinių priemonių projektavimo principai ir apimtys

Siekiant visų išvardintų tikslų bei vadovaujantis atitinkamais teisės aktais, šiuo metu galiojantis miškotvarkos projektas VĮ Rokiškio miškų urėdijai parengtas 2009 metais pagal 2008 metų miškų inventorizacijos duomenis. Rengiant projektą pagaminta kartografinė, taksacinė ir projektinė medžiaga: planšetai ir miško kvartalų žemėlapiai M 1:10 000; medynų, miško grupių, ūkinių priemonių planai M 1:20 000; apžvalginiai žemėlapiai pagal girininkijas ir miškų grupes M 1:50 000; taksoraščiai (miško sklypų detalūs aprašymai); girininkijų miškotvarkos projektai. Taip pat parengtas gamtosauginių priemonių planas ir valstybinės reikšmės miškų rekreacinio sutvarkymo planas. Visa ši medžiaga yra naudojama miškų urėdijoje ir girininkijose, vykdant konkrečias ūkines priemones.
      Ruošiant miškotvarkos projektą buvo atlikta praėjusio dešimtmečio ūkinės veiklos analizė. Ji naudota ūkinių priemonių projektavimui. Miškotvarkos projekte suprojektuoti kirtimai, miško atkūrimas, miško apsauga, medžioklės ūkis, miškų melioracija, šalutinis ir rekreacinis miško naudojimas. Ūkinės priemonės projektuotos vadovaujantis tvaraus ir subalansuoto miškų ūkio principais, siekiant maksimaliai suderinti ekologines, ekonomines ir socialines miškų funkcijas.
      Pagrindiniai kirtimai projektuoti tik III ir IV miškų grupių medynuose. II miškų grupėje vykdomi pagrindiniai-atkuriamieji kirtimai gamtinę brandą pasiekusiuose bei stipriai pažeistuose, išretėjusiuose, blogos sanitarinės būklės medynuose. III ir IV miškų grupėse, projektuojant pagrindinių kirtimų apimtis, priimta viena iš apskaičiuotų kirtimų apimčių, labiausiai užtikrinanti tolygų miško naudojimą, maksimalų medienos panaudojimą per kirtimo apyvartą, kuo stabilesnę pagrindinių kirtimų apimtį 20-30 metų laikotarpiui, medynų amžiaus struktūros pagerinimą bei miško apsauginių ir socialinių funkcijų išsaugojimą. Vadovaujantis šiais principais VĮ Rokiškio miškų urėdijai projektuojamos metinės pagrindinių kirtimų apimtys pagal medynus:
Medynai
Plotas,
ha
Tūris,
tūkst. m3
Pušynai
49
13,5
Eglynai
93
24,1
Beržynai
89
16,3
Juodalksnynai
14
3,5
Drebulynai
20
5,2
Baltalksnynai
8
1,3

liepynai

2

0,4

Iš viso
275
64,3
      Rengiant biržių išdėstymo natūroje projektą, vadovautasi Pagrindinių miško kirtimų taisyklėmis bei atsižvelgta į saugomų paukščių inventorizacijos metu nustatytas lizdavietes bei perimvietes. Neplynais kirtimais pirmame penkmetyje suplanuota kirsti 14,2 proc. pagrindinių kirtimų biržių.
      Ugdymo kirtimais, priklausomai nuo miškų grupės, siekiami skirtingi tikslai: IIA (ekosistemų apsaugos) miškų grupėje ugdymo kirtimais gerinamos tos medynų savybės, kurios užtikrina ekosistemų apsaugą; IIB grupės miškuose (rekreaciniuose) ugdymo kirtimais gerinamos rekreacinės miško savybės; III grupės miškuose pagrindinis ugdymo kirtimų tikslas – didinti miškų apsaugines savybes; IV miškų grupėje ugdymo kirtimais siekiama suformuoti maksimaliai produktyvius medynus bei laiku sunaudoti dalį natūraliai atkrintančios medienos. Metinės ugdymo kirtimų apimtys VĮ Rokiškio miškų urėdijoje suprojektuotos 365 ha plote, bendras per metus kirstinas tūris – 9,1 tūkst. m3, iš jo likvidinis – 5,1 tūkst. m3.
      VĮ Rokiškio miškų urėdijos prižiūrimuose miškuose natūraliai atkrintanti tūrio dalis kasmet sudaro apie 10,5 tūkst. m3 likvidinio tūrio. Rekomenduojama metinė sanitarinių kirtimų apimtis – 8 tūkst. m3 likvidinio tūrio.
      Metinė visų miško kirtimų apimtis sudaro 78,1tūkst. m3 likvidinės medienos. Iš 1 ha mišku apaugusio ploto suprojektuota iškirsti po 5,0 m3bendro arba 4,08 m3 likvidinio tūrio. Vidutinis einamasis medienos tūrio prieaugis 1 ha yra 6,27 m3.
      Miško atkūrimas projektuotas atsižvelgiant į miškų paskirtį (miškų grupes ir kategorijas), augavietes. Suprojektuotos metinės miško atkūrimo apimtys 2009-2013 metams: želdinimas – 178 ha, žėlimas – 170 ha.
      Suprojektuotos sanitarinės miško apsaugos ir priešgaisrinės miško apsaugos priemonės. Miškai įvertinti pagal degamumo klases. Taip pat yra įvertintas žvėrių gausumas ir apskaičiuotas leistinas jų tankumas.
      Miškotvarkos projekte numatytos priemonės ir hidromelioracinio tinklo priežiūrai, atnaujinimui bei plėtrai.
      Visos išvardintos miškotvarkos projekte suplanuotos priemonės apima pagrindinius miškų urėdijos ūkinės veiklos darbus. Dalis šių priemonių – pagrindinių kirtimų norma, jaunuolynų ugdymas, miško atkūrimas ir gamtosauginiai reikalavimai – yra privalomos vykdyti.

      Sudarant VĮ Rokiškio miškų urėdijos miškotvarkos projektą buvo atliktas projekto ekonominis, ekologinis ir socialinis vertinimas.

Informacija :

Valstybės įmonė
Valstybinių miškų urėdija Rokiškio regioninis padalinys
Identifikacinis nr. 26
Adresas: Sakališkio g. 2, 42110 Rokiškis
Juridinio asmens kodas - 132340880
PVM mokėtojo kodas LT323408811
Atsiskaitomosios sąskaitos:
AB „Swedbank" LT457300010153812825
Tel. (8 ~ 458) 7 12 21
Faks. (8 ~ 458) 7 10 14
El.paštas:rokiskis@vivmu.lt.
Miškų sertifikavimas

Translate

Archyvai

Prenumeruoti naujienlaiškius

Įveskite el. pašto adresą ir prenumeruokite mūsų naujienas